Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://www.krfmib.pl zwanego dalej serwisem.

2. Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie http://www.krfmib.pl

3. Regulamin dotyczy także osób niezarejestrowanych, które nie posiadają konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z serwisu.

4. Dostęp Użytkownika do serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym polskim prawom i wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

5. Wszelkie informacje lub treści, dostępne w serwisie, lub za jego pośrednictwem są chronione prawem autorskim.

6. Serwis krfmib.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na treści/zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów/treści.

8. Serwis krfmib.pl nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących systemy informatyczne serwisu (dostawca serwera na którym znajduje się serwis oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

9. Serwis krfmib.pl nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych czy też zaistniałych z innych przyczyn nie leżących po stronie serwisu krfmib.pl

10. Serwis krfmib.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych linków i ramek.


Rozdział II

 Rejestracja w serwisie

1. Rejestracja w serwisie jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym w zakładce „cennik” za stronie serwisu. Użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty kwoty wskazanej w cenniku w formie wskazanej w formularzu usługi na wskazany nr rachunku bankowego z podaniem określonego tytułu wpłaty wraz z nadamym numerem ID.

2. Rejestracji można dokonać na stronie serwisu pod jego adresem: www.krfmib.pl

3. W procesie rejestracji Użytkownik wskazuje następujące dane osobowe:
- imiona i nazwisko;
- płeć
- adres korespondencyjny;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres e-mail;

4. W procesie rejestracji wymaga się:
- podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych osobowych oraz adresu e-mail
- dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.

5. Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny.

7. Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu krfmib.pl drogą elektroniczną.

8. Osoba rejestrująca się w serwisie automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.

9. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu, w szczególności na przesyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

10. W procesie rejestracji system nadaje numer ID i login do konta, a Użytkownik ustala hasło zgodnie z wymaganiami określonymi w procesie rejestracji. Login i hasło umożliwiają Użytkownikowi autoryzowany dostęp do edycji konta, niedostępnego dla osób trzecich.

11. Dostęp do rejestru wymaga dodatkowo zweryfikowania tożsamości Użytkownika. W tym celu należy w trakcie rejestracji przesłać w formie elektronicznej dokumenty potwierdzające ukończenie danej uczelni, szkoły, kursu wraz z zeskanowaną pierwszą i drugą stroną dowodu osobistego.

12. Serwis dokonuje sprawdzenia tożsamości Użytkownika weryfikując dane wprowadzone podczas rejestracji konta z danymi zawartymi w przesłanych przez Użytkownika dokumentach. Serwis może potwierdzać poprawność nadesłanych dokumentów w Instytucjach z których je wydano. Wszelkie nieprawidłowości wynikające z nieprawdziwych danych zgłaszane będą właściwym organom.

13. Administrator serwisu przechowuje przesłane dokumenty w formie elektronicznej przez okres 10 lat, a załączony skan dowodu osobistego zostaje trwale usunięty po werfyikacji danych.


Rozdział III

Udostępnianie swojego konta osobom trzecim i utrata hasła

1. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło dostępu do systemu w tajemnicy.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane na jego profilu.

3. W razie utraty lub ujawnienia hasła Użytkownik winien niezwłocznie dokonać jego zmiany.

4. Ujawnianie informacji Użytkownikom

1. Użytkownik może uzyskać wyłącznie dostęp do przechowywanych przez KRFMiB informacji na jego temat.

2. W celu pobrania informacji o fizjoterapeutach, masażystach i biomasażystach poprzez serwis krfmib.pl należy:
- wejść na stronę internetową krfmib.pl
- w odpowiednim formularzu wskazać kryterium wyszukiwania,

3. W wyniku wyszukiwania, w zależności od wybranego kryterium ujawnione zostaną informacje zawarte w rejestrze.

Rozdział IV

Materiały umieszczone w serwisie

1. Serwis nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.

2. Serwis nie odpowiada za materiały umieszczone na serwerze, aczkolwiek autorzy zobowiązują się dokonać wszelkich starań, aby materiał umieszczony w serwisie był jak najbardziej rzetelny i zgodny z wymogami prawa.

3. Dostęp do i korzystanie z obszarów serwisu zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych Użytkowników.


Rozdział V

Usunięcie konta

1. Konto może zostać zlikwidowane przez administratora, właściciela na wniosek użytkownika o zlikwidowanie konta, lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu, lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa.


Rozdział VI

 Opłaty za usługi

1. Szczegółowe warunki dostępu do poszczególnych usług określa cennik pakietu usług Serwisu krfmib.pl Zawierając umowę Użytkownik akceptuje cennik obowiązujący w dniu rejestracji konta.

2. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany cennika usług w każdym momencie trwania umowy.

3. W każdym momencie trwania umowy Użytkownik ma możliwość skorzystania z dowolnego pakietu usług będącego w aktualnej ofercie serwisu krfmib.pl


Rozdział VII

Zmiany zasad i przepisów

1. Serwis krfmib.pl zastrzega sobie prawo poprawiania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronach serwisu http://www.krfmib.pl

2. Wszelkie zmiany regulaminu serwisu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.


Rozdział VIII

 Inne

1. W razie złamania reguł regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, serwis krfmib.pl szyfruje w bazie hasła kont użytkowników, a także numery ID. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku zapomnienia, jest generowane nowe hasło. Numer ID oraz adres email dostępny jest wyłącznie dla Operatora oraz Użytkownika Serwisu krfmib.pl

3. Serwis krfmib.pl nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów ID użytkowników, haseł oraz adresów e-mail. Takie dane mogą zostać przekazane tylko na wniosek prokuratora.

4. Serwis krfmib.pl może wysłać w formie przypomnienia na podany adres e-mail w profilu informację odnośnie użytkowanego konta


Rozdział IX

 Postanowienia końcowe

1. Strony internetowe serwisu mieszczą się pod adresem: www.krfmib.pl

2. Wszelkie informacje o serwisie krfmib.pl można uzyskać wysyłając pytanie na adres e-mail sekretariat@krfmib.pl

3. Podmiotem odpowiedzialnym jest IPNR sp. z. o. o z siedzibą przy ul. Srebrnej 16 , 00-810 Warszawa, KRS 371837, NIP 5272643507

 

 


 

 

 

stat4u